సూక్తులు. సేకరణ. పెద్ది సాంబశివరావు, 9441065414. peddissrgnt@gmail.com

 ఇల్లు-2
 
@ ఇల్లు యిచ్చినవానికీ, మజ్జిగ పోసిన వానికీ మంచిది.
@ ఇల్లు లేనమ్మ హీనం చూడు ,  మగడు లేనమ్మ మానం చూడు.
@ ఈతచెట్టు ఇల్లు కాదు ,  తాటిచెట్టు తల్లి కాదు.
@ ఉండ ఇల్లు లేదు ,  పండ మంచం లేదు.
@ కష్టపడి ఇల్లు కట్టి, కల్లుతాగి తగలబెట్టినట్లు.
@ చుట్టతాగి చూరులో పెడితే ఇల్లు కాలిందట.
@ చేను పండాలి ,  ఇల్లు నిండాలి.
@ తినడానికి తిండి, కట్టుకోవడానికి దుస్తులు, ఉండటానికి ఇల్లు లేనివారిని పట్టించుకోక పోవడమే నిర్లక్ష్యం.
@ ధనాన్ని వీటి నిమిత్తం వినియోగించాలి,  తిండి, గుడ్డ, ఇల్లు, దైవసేవ, సాధుసేవ, బీదలసేవ. 
@ నిజ మిత్రులు నిన్ను చూడటానికి వస్తారు, నీ ఇల్లు చూడటానికి రారు.  జెన్నిఫర్ విల్సన్
@ మనం నివసించడానికి వుపయోగించే యంత్రాన్నే ఇల్లు అంటాం. లీ కార్బుసీర్
@ మాయా మోహాలకి తావిచ్చేది ఇల్లు కాదు, మనిషి మనసు. ప్రేమ్ చంద్
@ సవతులున్న ఇల్లు నరక సమానం.
@ సామెతలేని మాట ,  ఆమెత లేని ఇల్లు.

కామెంట్‌లు