*మూర్తిమత్వ వికాస శతకము**మాడుగుల నారాయణ మూర్తి*ఎం.ఎ.:ఎం.ఎడ్:ఎం.ఫిల్చరవాణి:9441139106

 (కందములు)
56.
నిరతము శోధన యోచన
స్థిరముగనేకాగ్ర చిత్తచేతనలరయన్
కరమగు ఫలములు దక్కును
నరుడానిను మెచ్చుతారు నలుగురు మూర్తీ!!

కామెంట్‌లు