ఓం నమః శివాయై నమః శివాయ!"న"కారమే శివము! "శంకర ప్రియ.," శీ ల., సంచార వాణి: 99127 67098
 👌"న"కారము శ్రీ కరము!
     భూమి రూపము శివము!
     తెలుసుకొను మీ నిజము!
               శంకర ప్రియులార!!
      ( శంకర ప్రియ పదాలు., )
👌శ్రీ శివ పంచాక్షరి యే "తారక మహా మంత్రము"!   "నమః శివాయ".. అయిదు వర్ణములు కలిగిన స్థూల పంచాక్షరి! ఇందులో.."న"కారము మొదటి వర్ణము!
👌"న"టరాజ దేవాయ!
     గౌరీ వల్లభాయ!
     బ్రహ్మ స్వ రూపాయ!
     నమో నమః శివాయ!
          ( "న"కార శివుని ప్రార్ధన)
       "న"కారము.. పంచ మహా భూతము లలో.. మొదటి దైన "భూమి" రూపమును పేర్కొను చున్నది! పంచ దివ్య మూర్తు లలో.. "బ్రహ్మ" దేవుని సూచించు చున్నది!
👌భవ తారక మంత్ర మైన "ఓం నమః శివాయ".. ప్రణవ సహిత, శ్రీ శివ పంచాక్షరి, పావన మంత్రమును..  అనుదినము, నియమ నిష్ఠలతో.. జపించండి!
          🔱ప్రార్ధనా పద్య రత్నము
          ( కంద పద్యము)
         నగజాపతి నా తండ్రన,
         నగజా తనయుండె అన్న, నగజే అమ్మే:
          నగముల కధిపతి మేరువు,
           నగమై మాయింట నిలుచు నగశాయి శివా!
       
       (.. శ్రీ శివ శతకము, డా. శ్రీపాదుక., )
         ( "నగజా పతి" అనగా.. పర్వత రాజు పుత్రిక, పార్వతీ మాతకు భర్త యైన పరమేశ్వరుడే.. సాంబ శివుడు)
          ఓం నమః శివాయ! 
ఓం నమో భగవతే రుద్రాయ!

కామెంట్‌లు