చిత్రం ;పోతిరెడ్డి ఆశ్రుత9వ,తరగతిZPHS గుర్రాలగొందిసిద్దిపేట జిల్లా. 

కామెంట్‌లు