నిజమైన దీపావళి!!;-డా.జానికీ రామశాస్త్రి> కరీంనగర్

 అతివలచే అలరించిన 
దివిటీలు.       ‌.     ‌.                        
అంతరంగంలో వికసించిన.         
అనురాగ గీతిక కావాలి!          
తైలంతో జ్వలించే జ్యోతి,       
కాలం పరిమితం...!                 
స్నేహ తైలంతో ప్రజ్వరిల్లే 
జీవన జ్యోతి ‌కాలం 
అపరిమితం!      ‌  
విధిగా నిధితో జరుపుకునే
దీపావళి విలాసం ఒక్కరొజే!    
అంధకార హ్రృదయాలను
ఆప్యాయత, అనురాగం తో వెలిగిస్తే.   .                         
 ప్రతిరోజూ దీపావళే!            ‌
అందుకె.......      
మనస్సును ఆవరించిన 
తమస్సు నుఛేదించె 
జ్ఞానజ్యోతివెలిగినాడె         
అదినిజమైన దీపావళి......!!
కామెంట్‌లు