చిత్రం ; సి. హెచ్ . సాత్విక్, 6 వ తరగతి . ఎ , ఏకశిలా పబ్లిక్ స్కూల్ , జనగాం 

కామెంట్‌లు