*మూర్తిమత్వ వికాస శతకము**మాడుగుల నారాయణ మూర్తి*ఎం.ఎ.:ఎం.ఎడ్:ఎం.ఫిల్చరవాణి:9441139106

 (కందములు)
58.
ఆరంభమందు నుండియు
శారీరక సర్దుబాటు సత్వరమింపే
మీరక హద్దులనెపుడును
తేరుగనీ మూర్తిమత్వ స్థిరతకు మూర్తీ!!

కామెంట్‌లు