సంగీత తేజం; -డా.పి.వి.ఎల్.సుబ్బారావు.
  అమరగాయకుడు
ఘంటసాల వేంకటేశ్వరరావు
           జయంతి
శుభాకాంక్షలు అందిస్తూ  గానం రూపం!
           --------------------------------------
అతడు ఘంటసాల
  అతడి కంఠం నవరసాల,
                          పాకశాల!
  అతడి గీతం తరతరాలకు,
               సంగీత పాఠశాల!
  అతడో నాణెంపు పాటల,
                        టంకశాల!
  అతడి హృదయం,
     గానసరస్వతి నర్తనశాల!
  ఆయన పలికితే విరహమైనా,
              మధురాతి మధురం!
  వేదాంతం సైతం అమృతం!
  గీత కు ఆయన గీసిన గీత,
    మానవజాతికి ఓ చేయూత!
  ఆయన అధరసంతకంతో,
         ఈ ధర గానయశోధర!
  ఆయన సమకూర్చిన స్వరం,                             
       సాహిత్యం అజరామరం!
  సంగీతసాహిత్యాలు,
       ఆయనకు వింజామరలు!
   సంగీతానికి శ్రీకారం,
                     ఆయన పల్లవి,
   గీతానికి ప్రాణప్రాకారం,
                     ఆయన చరణం!
   పద్యం సరస్వతీ,
                     ప్రియ నైవేద్యం!
   స్తోత్రం దైవాన్ని చూసే,
                     అద్భుత నేత్రం!
   ఆయన తేజం మనపాలిట,
          సామవేదసాక్షాత్కారం,
 ఆ గానపారిజాతం,
  గానసరస్వతి నిత్యాలంకారం!

కామెంట్‌లు
రామానుజం. ప చెప్పారు…
అమర గాయకునికి పుష్పాంజలి .
వేనోళ్ళ పొగడినా కొద్దియౌ ,
మహనీయునికి శ్రద్ధాంజలి.