*మూర్తిమత్వ వికాస శతకము**మాడుగుల నారాయణ మూర్తి*ఎం.ఎ.:ఎం.ఎడ్:ఎం.ఫిల్చరవాణి:9441139106

 (కందములు)
96.
రక్షణ తంత్రములన్ని వి
చక్షణతో మంచి చెడుల  సాక్షిగ గనుచున్
శిక్షణ నమ్రత వినయము
వీక్షణతో విలువ పెరుగు విద్వన్ మూర్తీ!
x
కామెంట్‌లు