*మూర్తిమత్వ వికాస శతకము**మాడుగుల నారాయణ మూర్తి*ఎం.ఎ.:ఎం.ఎడ్:ఎం.ఫిల్చరవాణి:9441139106

 (కందములు)
89.
విలువగ పనులను జేయుము
ఫలితమునాశించకుండ వ్రతముగ నెనరున్
తలపుల కాలము గడుపగ
నలుపెరుగక ముందు వెడలు నాణ్యత మూర్తీ!!

కామెంట్‌లు