క్రొత్త సంక్రాంతి!;-"శంకర ప్రియ.," శీల.సంచార వాణి: 99127 67098
 
👌క్రొత్త సంక్రాంతి, భువి
      చిగురింప చేయాలి!
      కొంగ్రొత్త ఆశలను!
              శ్రీరస్తు!  శుభమస్తు! (1)
👌ఆయు రారోగ్యములు
      శాంతి దాంతుల నొసగు!
      సకల మానవాళికి!
            శ్రీరస్తు! శుభమస్తు! (2)
      ( శివమస్తు పదాలు., శంకర ప్రియ., )
👌సౌరమానం ప్రకారం, ప్రత్యక్ష పరమేశ్వరుడయిన, సూర్య భగవానుడు.. మకరరాశిలో ప్రవేశించు సుదినము..   మకర సంక్రాంతి, పర్వదినం! దీనినే "క్రొత్త సంక్రాంతి" అని; "పెద్ద పండుగ" అని, వ్యవహరిస్తాము! ఈ పర్వదినం.. అందరిలో నూతనోత్తేజమును కలిగిస్తుంది. సరిక్రొత్త ఆశలను చిగురింప చేస్తుoది!
👌 "సంక్రాంతి" గురించి, కొన్ని నిర్వచనములు పేర్కొన్నారు; మధుర కవి, డాక్టర్. కరుణశ్రీ గారు. వాటిని పరిశీలించండి!
👌రసవంతమగు కావ్య రచనకు రచయితల్,
     స్వాగతించిన, అది "సాహిత్య సంక్రాంతి"!
👌యువశక్తి యుగశక్తి నవనవోన్మేషమై
      పొంగులెత్తిన, అది "పొంగళ్ల సంక్రాంతి"!
👌కామ పిశాచినిన్ నరికి ముక్కలు చేసి,
     అగ్ని కాహుతి చేయ, అది "భోగి సంక్రాంతి"!
👌శిష్యరత్నాలు దేశిక సువర్ణాలతో
     అన్యోన్య మున్న, అది "ఆదర్శ సంక్రాంతి"
      (ఆనంద లహరి., డా. కరుణశ్రీ.,)

కామెంట్‌లు