గీతా వాణి:అహం వైశ్వానరో భూత్వా! "శంకర ప్రియ.," శీల.,సంచార వాణి: 99127 67098
 👌జఠరాగ్ని రూపునిగ
   
      పరమేశు డున్నాడు!
      ప్రాణులందరి యందు!
           ఆత్మ బంధువు లార!
           ( ఆత్మ బంధు పదాలు., శంకర ప్రియ.,)
👌పరమేశ్వరుడు.. సమస్త జీవరాశి హృదయాలలో "వైశ్వానరాగ్ని"( జఠరాగ్ని ) రూపములో నున్నాడు. జీవులకు.. ఉష్ణశక్తిని చేకూర్చుచు;  వారు భుజించిన ఆహారమును జీర్ణము చేయుచున్నాడు.
👌"సాధకులార! నేను వైశ్వానరాగ్ని రూపునిగా, సకల ప్రాణికోటి దేహములను ఆశ్రయించుకొని యున్నాను! అట్లే, ప్రాణాపాన వాయువులతో కూడి; నాలుగు విధములైన ఆహారమును పచనము చేస్తున్నాను!" అని, పరమేశ్వరుడు; సకల మానవాళికి దివ్య సందేశ మిచ్చారు.
🚩"అహం వైశ్వానరో భూత్వా!.." అని, ( భగవద్గీత (15) పురుషోత్తమ ప్రాప్తి యోగము, 14వ. శ్లోక రత్నము నందు ) గీతాచార్యుడు పేర్కొను చున్నారు.
  🙏గీతా సందేశం
       ( తేట గీతి )
       అఖిల జీవ శరీరంబు లాశ్రయించి
       నేను, జఠరాగ్ని రూపుoడ నై, నిరతము
        ప్రాణము నపానమును గూడి,
        పరగ నలు వి
        ధంబులగు అన్నముల పచనంబు జేతు!!
( 'కవి శేఖర', శ్రీ అబ్బరాజు హనుమంత రాయ శర్మ. )

కామెంట్‌లు