చిత్రం ; పిట్ల నరసింహ 9వ తరగతి జడ్.పి.హెచ్.ఎస్ గుర్రాలగొంది జిల్లా సిద్దిపేట. 

కామెంట్‌లు