నాగర్ కర్నూల్ జిల్లా లో జరిగిన రంగోళీ పోటీ లో బహుమతి పొందిన కుమారీ దివ్యా డిగ్రీ కళాశాల విద్యార్థిని.ముగ్గు ; మొలక


 

కామెంట్‌లు