చిత్రం ; కొల్తూరి తన్విక8వ,తరగతి జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాల గుర్రాలగొంది జిల్లా సిద్దిపేట 

కామెంట్‌లు