తెలుగుపదాలలో -గణితం (సరదాగా )డా.అడ్లూరి నరసింహమూర్తి >పరిమళ కాలనీ హన్మకొండ .
ఎండాకాలం వచ్చేసింది 
మేము 6బయట 
పడుకుంటాము.

6ద్ర మంచి పాటలు  
వ్రాశారు.

అమ్మాయి 
100000ణంగా
ఉంది.

అతన్ని పలకరించకండి, 
మంచి 3లో లేడు.

అతను మంచం πన
పడుకున్నాడు.

నాకు బీ.పీ ఎక్కువ, 
కూరలో ఉప్పు
తక్కువగా 1000.

గురువు గారికి 100నం.
          ***

కామెంట్‌లు
Lekkala sir చెప్పారు…
చాలా బాగుంది sir
Ramaswamy Kodam చెప్పారు…
చాలా బాగుంది sir