నేటిమినీలు కోరాడ నరసింహా రావు

     * విజ్ఞానం -  వికాసం *
.        *****
సమూహాలనుండి వేరుచేసి... 
జీవన విధాన నియమాల నేర్పరచి... సుఖ, సౌఖ్యానంద 
జీవితాన్ని ప్రసాదించింది, మని షిని సర్వోత్తమ ప్రాణిగా తీర్చి దిద్దిందీ  * సమాజమే * !
సమాజమంటే విజ్ఞానం !
సమాజమంటే  వికాసం !!
ఈ సమాజమే లేకుంటే, 
మనిషి బ్రతుకు మృగ ప్రాయం. 
      ******
ఇది... ఏది ? ఏమిటి ?! ఎందుకు !?... ప్రశ్నించి,శోధించి 
సత్యాన్ని సాధించినవారు మనుషులే ! సౌఖ్యాలను పండించినవారూమనుషులే!!
వికాశాన్నైనా, వినాశనాన్నైనా 
సృష్టించగల అపర సృష్టికర్త సకల ప్రాణికోటిలో మనిషే !
   *******
కామెంట్‌లు