లాంగ్వేజ్ ఈజ్ ఏ సైన్స్;--సునీతా ప్రతాప్ ఉపాధ్యాయినీ నందీవడ్డెమాన్ నాగర్ కర్నూలు జిల్లా
ఇట్ డజంట్ మేటర్
లాంగ్వేజ్ ఈజ్ లైక్ ఎ వాటర్

ఇట్ డజంట్ హాజ్ షేప్
బట్ ఇట్ గివ్స్ ఎనీ షేప్

ఇట్ డజంట్ హాజ్ స్మెల్
బట్ ఇట్ మేక్స్ మెనీ స్మెల్స్

ఇట్ డజంట్ హాజ్ కలర్
బట్ ఇట్ గివ్స్ మెనీ కలర్స్

ఇట్ డజంట్ మేటర్
లాంగ్వేజ్ ఈజ్ లైక్ ఎ వాటర్

ఇట్ డజంట్ మేటర్
లాంగ్వేజ్ ఈజ్ లైక్ ఎ మాటర్

బట్ ఇట్ హాజ్ ఇట్స్ ఓన్ ప్రాపర్టీస్
ఇట్ హాజ్ ఇట్స్ ఓన్ స్ట్రక్చర్
బట్ ఎవరీథింగ్ ఈజ్ ఎలక్ట్రాన్ ప్రోటాన్ న్యూట్రాన్
దట్ ఇస్ మ్యాటర్

ఇట్ డజంట్ మేటర్
లాంగ్వేజ్ ఈజ్ లైక్  ఎ మ్యాటర్

ఇట్ డజంట్ మాటర్
లాంగ్వేజ్ ఈజ్ లైక్ ఎ ఎనర్జీ

ఎలక్ట్రాన్ గివ్స్ ఎలక్ట్రిసిటీ
న్యూట్రాన్ ప్రోటాన్ గివ్స్ అటామిక్ ఎనర్జీ

ఇఫ్ యు నోస్ హవ్ టు యూజ్ ఇట్
లాంగ్వేజ్ ఈజ్ ఏ కామన్ సైన్స్

జస్ట్ యు నో హవ్టు లెర్న్ ఇట్
హల్ టు యూజ్ ఇట్

లాంగ్వేజ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎ సైన్స్
యు హావ్ టు లెర్న్ ఆజ్ లైక్ ఆజ్ ఎ సైన్స్

ఇట్ డజంట్ మాటర్
లాంగ్వేజ్ ఈజ్ లైక్ ఎ సైన్స్

Dedicated to my beloved sister Padmavati
8309529273

కామెంట్‌లు