"క"ప్రారంభాక్షరంతో... కరుణ;-గుండాల నరేంద్రబాబు సెల్: 9493235992
కలసి మెలసి వుందాము
కలలు పంచుకుందాము
కలతలను వీడుదము
కలహాలే మానుదము

కవితలేవో రాసేద్దాం
కయ్యాలే వదిలేద్దాం
కన్నీళ్లే తుడిచేద్దాం
కధనంలో దూకేద్దాం

కత్తులనే వదిలేద్దాం
 కస్తూరినే ధరియిద్దాం
కసరత్తులు చేసేద్దాం
కర్తవ్యం పాటిద్దాం

కపటాలే మానేద్దాం
కథలేవో వినేద్దాం
కష్టాలే తీర్చేద్దాం
కరుణతో బ్రతికేద్దాం

====================
గుండాల నరేంద్రబాబు సెల్: 9493235992.ఎం.ఏ (తెలుగు సాహిత్యం).,ఎం.ఏ (చరిత్ర).,ఎం.ఏ (సంస్కృతం).,బి.ఇడి.,
తెలుగు పరిశోధకులు  
శ్రీ వేంకటేశ్వర విశ్వవిద్యాలయం,  తిరుపతి.తేది27-05-2022కామెంట్‌లు