ఆమ్ర ఫలము!; "శంకర ప్రియ.," శీల.,సంచార వాణి: 99127 67098
 👌"ఆమ్ర ఫలము" అనగా
     అభిలషింప బడునది!
     "మామిడి పండు" పేరు!
             ఓ తెలుగు బాల!
    ( తెలుగు బాల పదాలు., శంకర ప్రియ.,)
👌మామిడి పండు.. పండులలో శ్రేష్టమైనది. దీనికి "ఆమ్ర ఫలము", మరియు "చూత ఫలము" అని; అమరకోశము పేర్కొను చున్నది! అది సకల మానవాళికి "జీవన ఫల మాధుర్యమును" కలిగించు చున్నది!
👌ఆమ్ర వృక్ష మనగా.. మామిడి చెట్టు! అది.. రసమును స్రవించునది! రసమును ఇచ్చునది! రసమును అలంకరించునది! కనుక మామిడి చెట్టుకు "రసాలము" అనిపేరు!
      ⚜️ఉత్పల మాల పద్యము
      చూత ఫలమ్ములో రసము చూతమటంచు భుజించు వేళలో
      చేతములోన పొంగినవి, చిక్కని కావ్య రసామృతమ్ములే
      నూతన చూతమున్ గొనగ "నో"యను వారలు లేరనన్, సదా
      (ఆ)పాత మనోహరమ్ము పరిపక్వ ఫలమ్మన "చూతమే" సుమా !
( రచన: డా. అయాచితం నటేశ్వర శర్మ.)

కామెంట్‌లు