కవివైపో ...!!;- డా.కె.ఎల్.వి.ప్రసాద్హన్మకొండ.

 కవిత్వం రాస్తావా 
రాసేయ్ ...
అడ్డులేదు ...!
రాసేముందు 
కాగితం మీద 
కలం...
పెట్టేముందు ,
ఒక్కసారిఆలోచించు 
నీ మస్తిష్క--
భాండాగారంలో 
తెలుఁగు పదాల 
ఆస్తి ఎంత ...?
నీకుతెలుసా 
అది డబ్బిచ్చి -
కొనేదికానేకాదు 
పుస్తకాలు -
చదివితేనే వచ్చేది !
కవిత్వం 
చదవకుండా 
రాసేప్రయత్నం 
చెయ్యకు .....!
అక్షరదోషాలతో 
కవిత్వం రాసి
గ్రూపుల్లో-
అర్జంటుగా
పోష్ట్ చెయ్యబోకు!
చేసినా.....
ఎవరైనా
సరిజెయ్యబోతే
చిన్నబుచ్చుకోకు!
వందకవితలుచదివి
ఒక కవితరాసే
ప్రయత్నంచేయ్
నీకవిత్వంలోచిక్కధనం
నీకేతెలుస్తున్దప్పుడు!
అందుకే----
మున్దు చదవడం
మొదలుపెట్టు...
ఆపైన....
కాగితంమీద
కలం  పెట్టు....!
ఇదినిజం నువ్వు
కవివి కావడం...
అవును---
శ్రీ.శ్రీ.మీద ఒట్టు...!!
         ***     

కామెంట్‌లు