* నఖ సృష్టికి నమోన్నమః *;- కోరాడ నరసింహా రావు!
ఆ కొనగోటి స్పర్శకు.....           
   పులకించిన చిత్రకళ....
     ఎన్నెన్నో అందాల.... 
      ఆకృతులనుదాల్చుతుంది!

   అజంతా శిల్పాల, ఖజురహో చిత్రాల...వడ్డాదిసొంపుల,
బాపువంపుల,ప్రకృతిసోయగాల...అద్భుతమీ నఖసృష్టి !పరవసింప జేయునీరసపుష్టి!  పులకించి పోవుకదా వీక్షించిన  హృది !!
ఆతని అస్త్రము, శస్త్రము,ఉలి యూ,సుత్తియు...ఉపకరణము
లన్నియు నఖమే...  
       ఎందరెందరో ప్రముఖుల ప్రశంసలనుతెచ్చింది...ఎన్నెన్నోసన్మాన  సత్కారములను ఇచ్చింది!  

    పల్ల పరిసినాయుని నఖము   పుణ్యమెంత  జేసెనో... !
ధన్యమాయెను కదా ఆతని జన్మము!!
   *******


కామెంట్‌లు