ఆట వెలది //;-టి. వి. యెల్. గాయత్రి.పూణే. మహారాష్ట్ర

 దిగులు పుట్టె నాకు దిక్కెవ్వరే చెలీ!
నిన్ను గాంచి విభుడు నేస్త మనును 
మాధవునికి తెలుపు మదిలోని బాధను
కేకి తల్లి!వినుమ!కృపను జూపి //
కామెంట్‌లు