చిత్రానికి పద్యం. సాహితీసింధు సరళగున్నాల

 కం*అమ్మమ్మలు మనవల పూ
రెమ్మగదలచిమురియ సరిలేరెవరునిలన్
నిమ్మహి సంపద పిల్లలె
కమ్మనిప్రేమామృతంబు కరుణయెనిల్పన్
కామెంట్‌లు