* మాతృదినోత్సవం *; -కోరాడ నరసింహా రావు
 @ ఏడాదికొక దినం @ 
        @@@@@@@
తన బ్రతుకునే ఫణం పెట్టి, కని 
పెంచి, పెద్దచేసిన కన్నతల్లికి... 
ఏడాదికొకదినం సందడిగా పండుగచేసేసి
 చేతులుదులుపు కునే వైనం ! 
అమ్మబ్రతుకెంత దైన్యం... !!

   ప్రేమ,అనురాగం,ఆప్యాయత
సేవ,త్యాగాలన్నీకలగలిసిన
అమృతమూర్తికి ఇవ్వాల్సింది..
ఏడాదికొక దినమా... !?
మనకుతనజీవితాన్నేఇచ్చేసిందే
మనకోసంఅలుపెరుగకశ్రమించి
అలసి, సొలసి, వాడి... వడలి పోయిందే తను...!
  నీ ఆసరా కోసం ఆశగాఎదురుచూస్తోందే !
ఈ దినంతో... నీ ఋణం  తీరి పోతుందా... !
    అమ్మనుప్రేమగా పలకరించు 
ఆప్యాయతతో అన్నం పెట్టు... 
పొంగిపోతుంది !
.......ఇంటినుండిగెంటేయక ....ఆ ఈశ్వరుని  అమ్మలో దర్శించి 
ఉదయాన్నే ఆమె పాదాలకు 
              భక్తితో నమస్కరిచు !
ఊరటచెందిన ఆ అమ్మఋషి  
నిన్నుమహదానందం తో......  దీవిస్తుంది !  
  
     అమ్మని  అనాథను చేసి.....
నీదారి నువ్ చూసుకుని,ఏడాది కోమారు దినోత్సవం చేసి..... 
అమ్మపైబాధ్యతను విడచి, నీ  ప్రేమను తద్దినంగా.... 
       మార్చేయకు !!
.   ********

కామెంట్‌లు