వివేకము *;-- కోరాడ నరసింహా రావు !
మారుతున్నకాలంలో.... 
  ఊహించని పెనుమార్పుల
         క్రొత్తతరం... !
 కంప్యూటర్లు,లాప్టాప్లు  రోబో లను సృష్టిస్తున్న మెదళ్ల ప్రభా వం....పిల్లలు కూడా ఆ విజ్ఞా నానికి ధీటుగా ప్రవర్తించు పరిణామం..... !!
   వయసుకు, వందరెట్లు పురో 
గతి ప్రవర్తన !
   ఆ నాటితరం  జీవితకాల సాధన....ఆనతికాలానికే సాధ్యమయే సాక్ష్యం... ఈ చిత్ర వైనం !!
          పురోగతిని స్వాగతిస్తు... 
పొరపాట్లనుసవరిస్తూ,కాలాను  గుణముగా... సాగుటయే.... 
  వివేకము !

కామెంట్‌లు