మాతృ వందనము:శ్రీమాత భూమాత--: "శంకర ప్రియ.," శీల.,సంచార వాణి: 99127 67098
   🙏 శ్రీమాత 🙏
      శ్రీ లొసంగును మనకు  
శ్రీమత్ పరమేశ్వరి
       "శ్రీమాత" యే తల్లి 
 శ్రీచక్ర నివాసిని! (1)
      నమఃశతము మాతకు
 నారాయణి, లలితకు 
      సౌభాగ్య దాయినికి
సౌశీల్య రూపిణికి (2)
       🙏భూమాత🙏
      ఏడేడు లోకములు 
ఏలెడు మహారాణి
      "భూమాత" యే తల్లి
 భువనేశ్వరీ దేవి! (1)
     శతకోటి దండములు
శర్వాణికి, ధరణికి
     శాంకరికి, శ్రీకరికి
"శంకర ప్రియ" సతికి (2)
      ( కవితా ప్రక్రియ: "ఇష్ట పది" )
       ఓం శ్రీ మాతాయై నమః!
       ఓం భూ మాతాయై నమః!

కామెంట్‌లు