అక్షర దీపం బాల గేయం; -ప్రభాకర్ రావు గుండవరం--ఫోన్ నం.9949267638
అక్షరదీపం వెలిగిందీ
అందరు మీరు రారండీ
అన్నా!చెల్లీ!అక్కా!తమ్మీ!
అక్షరాలు మీరు నేర్వండీ

అందమైన "అ ఆ "లను దిద్దీ
"ఇ ఈ " "ఉ ఉ " వ్రాయండి
"ఋ ఋ "లు ల్లూ " ముద్దుగ వ్రాసి
"ఎ ఐ " " ఓ ఔ " చదవండి

అందరు కలిసి ఆడుతు పాడుతూ
"అం ఆ : అంటూ వ్రాయండీ
కమ్మని చదువు చదువండీ
అమ్మ భాషను నేర్వండీ

సదువుల తల్లి సరస్వతి
చదువులు చెప్పే సదువమ్మ
సల్లని దయతో చెప్పే సదువును
సక్కగ మనము నేరుద్దాం

"క ఖ "  " గ ఘ " వ్రాస్తూ మనము
"ఇన్యా " చ ఛ " లు దిద్దాలి
కమ్మగా పాటలు పాడాలి
జర జర మని "జ ఝ " వ్రాస్తూ
"ఞ "  " ట ఠ"లు దిద్దాలి
చక్కగా ఆటలు ఆడాలి

"డఢ " అంటూ ఢంకను కొట్టి
"ణ " " త థ " లు దిద్దాలి
హాయిగా " ద ధ "  వ్రాయాలి
నవ్వుకుంటూ "న " " ప ఫ " వ్రాసి
"బ భ " బాగా దిద్దాలి
ఎగిరి గంతులు వేయాలి

మంచిగా "మ య " వ్రాయాలి
గుండ్రగా "ర ల " దిద్దాలి
చక్కిలి గింతల "వ శ ష "లు
చక్కగ వ్రాసి చూపాలి

సంతోషంతో "స హ " వ్రాసి
గజ్జెల రవళి "ళ " ను దిద్దీ
"క్ష " అంటూ పలకాలి
బండ "ఱ " ను బాగా వ్రాసి
చిందులు వేస్తూ ఎగరాలి

పలకా బలపము బట్టి
టీచరమ్మకు మొక్కాలి
చక్కని చదువును మంచిగ చదివి
ఇంటికి మనము వెళ్ళాలి!!

కామెంట్‌లు