ఎందుకనీ? (బాలగేయం);-- డా.గౌరవరాజు సతీష్ కుమార్.
నిండు జాబిలీ
నింగిలో ఉండును ఎందుకనీ?
అందరిపై వెన్నెల
సమముగ పంచును అందుకనీ!

కొబ్బరి చెట్టుకు 
కొమ్మలు ఉండవు ఎందుకనీ? 
కాయల బరువుకు
కొమ్మలు విరుగును అందుకనీ!

నేలను పచ్చిక
ఒత్తుగ మొలుచును ఎందుకనీ?
మెత్తని మన్నుకు
రక్షగ నిలుచును అందుకనీ!

తామరాకుపై
నీటిబొట్టు నిలువదు ఎందుకనీ? 
తామరాకుపై మైనపు పొర 
ఉండును అందుకనీ!

వాయువు ఎప్పుడూ
నిలువక తిరుగును ఎందుకనీ?
సర్వప్రాణులకు
అవసరమగును అందుకనీ!


కామెంట్‌లు