*పిచ్చుక *;- కొప్పరపు తాయారు

            పిడికెడు అంత లేని నీవు చేసే ప్రయత్నం
          అఖండం    అమోఘం  అద్భతం
          నీవు  మా  ఇంటి  కప్పులో ఏర్పాటు 
         చేసుకుంటున్న  నీ గూడులో నీవు   తెచ్చిన
          గడ్డిపోచలు  జారి, కింద పడితే  విసుగు
          విరామం  లేని  నీ ప్రయత్నం  కడకు  నిన్ను
          జేర్చు   గమ్యం  అన్న  నిరతి  నీ నుండి
          నేను   సంతరించుకున్నా,
          గూడు అమరిన  మరుక్షణం  గుడ్లను
          ఒబ్బిడిగా  గూడులో  అమర్చి  వాటి
          రక్ష నీదు  కార్యక్రమం, ఎవరు నేర్పించారు
          నీకు  ఓ చిన్న  పిట్ట   రాజమా  నమ్మలేని
          నిజం  నీ  దైనందిన  కార్యక్రమం
          అంతుపట్టని సత్యం  ఇదే  భగవంతుని
          ఆదేశం,
           గూడు నుండి  జారిన పగిలిన గుడ్డు కై
          నీ  బాధ  ఎవ్వరి  కెరుక , అయినా
          గతి తప్పదు  నీ  జీవన సరళి , గుడ్లను
          పొదిగి, వాటి ననుసరించి , ఆదరించి,
          అడుగడుగున  అడుగులు నేర్పి,ఆకలి
         తీర్చి ,వేటికవే  ధీటు  అని తెలిసిన తరుణం,
         తెలుపుతుంది నీదు జ్ఞాన పటిమ  అది నీదు
        భాగ్యం  భగవంతుని  వరప్రసాదం, తిరిగి
        ప్రారంభం  నీ జీవన  విధానం,
        అవలంబించాలి ప్రతీ ఒక్కరూ  నీ శైలి
         నీవే  గురుః బ్రహ్మ.
                                
కామెంట్‌లు