పారా హుషార్;-ప్రభాకర్ రావు గుండవరం (మిత్రాజీ )-ఫోన్ నం.9949267638
మూడు నామాలు పెట్టుకుని
ముద్దుగా మెడలో జపమాల వేసికుని
భుజాలకు శంఖు చక్రాలు దిద్దుకుని
ముఖం పై చిరునవ్వు పులుముకుని
ప్రత్యక్ష మవుతారు నాటక రాయళ్ళు   

మన అమాయకత్వాన్ని సొమ్ము
చేసుకునే నయవంచకులు
కల్లబొల్లి మాటలతో మాయలో పడేస్తారు
మత్తుగా నవ్విస్తూ ఉన్నది ఊడ్చుకుని పోతారు

పోలీసులకు దొరుకుతారు కటకటాల పాలవుతారు
శిక్ష ముగిసాక బయటకు వస్తారు
మళ్ళీ కొత్త వేషాలు వేసి నయ నాటకానికి తెర దించుతారు.

మోసగాళ్ళని నమ్మి మోసపోకండి
మూఢ నమ్మకాలతో జీవితాలు పాడు చేసుకోకండి. పారా హుషార్!!!
🌹🌹🌹

కామెంట్‌లు