దత్తపది:-(కల-కళ-కిల-కుల)-మమత ఐలహైదరాబాద్9247593432
 తే.గీ
*కల* ను సాధించ చెమటను గార్చుమెపుడు
*కళ* ల నిలయంబు భారత ఖండమనిరి 
*కిల* కిలంబుల రావాల కీర్తినొంద
*కుల* మతంబులన్ విడనాడ సులవుజయము

కామెంట్‌లు