స్పందన ; కొప్పరపు తాయారు;-ఫోన్:9440460797
           అణువు  అణువు స్పందించె నీకై
         పరుగులిడు తరుణాన పలుకరించవా?
          మిత్రమా?మిత్రత్వం లో శత్రుత్వ మా,!
          మమకారంలో నీకు వెటకారమా
          నీకు నా బాధ తెలియలేదా?
          
           ఏలా! ఈ మౌనం భరించలేను
          ఈ మౌనం మాట లేక మనుగడ‌  ఏదీ!
           మమతలు లేని హృది యేది?
           పంజరమా నీదు హృది!
           
            దాగుడుమూతలు ఏలా
            దైర్యమొలికించి డాంబికంగా పలుకు
            ప్రతీ  బంగారు పలుకుకూ స్పందించని
            జీవి లేదు, ప్రకృతీ లేదు,

            ప్రకృతి ఎంత అందమో, స్పందన కూడా
            అంతే అందం, ఆ అందం ఆ అనుభూతి
            అనుభవించి ఓ బంగారు పలుకు పలకవా
            మది మెచ్చగా!!! మిత్రమా!!!
 కొప్పరపు తాయారు;-ఫోన్:9440460797
17/462,బి3.ఎన్.వి.ర్.స్ట్రిట్
 నెహ్రూ నగర్
మదనపల్లి, అన్నమయ్య జిల్లా
పీన్:517325


కామెంట్‌లు