అభయం!;-డా .పి.వి.ఎల్. సుబ్బారావు, 9441058797.
బాల పంచపది
=============
1. ఆయుః "జీవితం",
            వేదం "శాస్త్రము!"
   అక్షరాల ,
              జీవిత శాస్త్రము!
   ఆరోగ్యమే ,
         జీవనాన ముఖ్యము!
   చికిత్స ,
            తరువాతి అంశము!
   ఆయుర్వేద వైద్యం,
              అభయం, రామా!

2. ప్రపంచాన ,
           పురాతన వైద్యము!
   చరక సంహిత,
             చక్కని  సాక్ష్యము!
  కరోనా కాలాన ,
                 సరి విధానము!
  ఇంటజరిగే,
             మేటి నివారణము!
  ఆయుర్వేద వైద్యము,
         అభయం, రామా!

3. ముందు ,
                 సరి నిర్ధారణ,!
    తరువాత ,
          సంపూర్ణ నివారణ 
    పక్క ప్రభావాలు ,
               లేని ఆదరణ! 
   విశ్వాన ,
     భారతీయ బహుకరణ!
   ఆయుర్వేద వైద్యం ,
         అభయం, రామా!

4. పాలు ,
           తాజా పళ్ళు కూరలు!
    సాత్విక ,
      వంటకాలతో భోజనాలు!
     నిత్యం ,
               యోగా విధానాలు!
     ధన్వంతరి కృప,
               ఆయుర్వర్ధకాలు!
    ఆయుర్వేద వైద్యం,
             అభయం , రామా!
________


కామెంట్‌లు