మామూలు జీవనం మహోన్నత ఆశయం!,;జ్;-డా.పి.వి.ఎల్.సుబ్బారావు. 9441058797.

నేడు డాక్టర్ ఏపీజే అబ్దల్ కలాం జయంతి శుభాకాంక్షలతో
==========================================
   1.ఆయన మిసైల్ ల శాస్త్రవేత్త!
   అద్భుత గ్రంథాల రచయిత!  
   ఆధునిక కాలాన తత్వవేత్త!
  జీవితాన్నిఎరిగిన ప్రజ్ఞాశీలత !
 వ్యక్తిత్వవికాసాన ఓ అనన్యత!


2. పేదరికాన పుట్టిన,
             ప్రతిభా పారిజాతం
   స్వయంకృషితో,
              విజయ సోపానం !
  దేశానికి ,ప్రథమ పౌరునిగా,
                       అలంకృతం !
   పేరులో ఫకీర్,జ్ఞానానికి
     అతడు సాటిలేని అమీర్!
 కలాం పేరు చెబితే,
 మానవజాతి శ్రద్ధతో సలాం!

3. కలలు కనాలి,
    కన్న కలలు నిజం చేయాలి!
    పరిపూర్ణత లక్ష్యమే కాదు,
      జీవన ప్రయాణం కావాలి!
   యువత భవిత ,
      ఆయన సుందర స్వప్నం!
   యువత ఆ స్వర్గం,
           భూమ్మీద నిర్మించాలి!
    రామేశ్వరాన ఆయన,
      జాతీయ జ్ఞాపక  కట్టడం!
   మనమంతా దర్శించి,
    తరించి,ఆయన మార్గం,
             అనుసరించాలి!
________


కామెంట్‌లు