పుణ్యభూమి;-డా. పి. వి. ఎల్. సుబ్బారావు, 9441058797.
బాల పంచపది
===========
1.సృష్టి
      పంచభూత,సమాహారము!
  భూమి ,
         ప్రథమ ప్రధాన గ్రహము!
 ఇప్పటికి,
        జీవ నివాస యోగ్యము!
  భూమిమీద,
           జీవించుటే భాగ్యము!
  భూమి పుణ్యభూమి,
          జన్మభూమి, రామా!

2. భూమిపైన జల ప్రవాహాలు!
   భూమిపైన అగ్నిపర్వతాలు!
 భూమంతా వాయుప్రసారాలు!
  భూమికి,
     సూర్యచందురులే, దీపాలు!
  భూమి పుణ్యభూమి,
            జన్మభూమి, రామా!

3. అమ్మ మనల్ని కన్నది!  
   భూమి అమ్మని కన్నది!
జననీజన్మభూమి స్వర్గమన్నది!
  బతుకున నిజమగుచున్నది!
భూమి పుణ్యభూమి,
            జన్మభూమి ,రామా!

4. అమ్మ మోసింది కొన్నాళ్ళు!
 భూమి మోసేది ఉన్నన్నాళ్ళు!
 నడిచినన్నాళ్ళు మన కాళ్లు!
 భూమి మీద గొప్ప ఆనవాళ్లు!
 భూమి పుణ్యభూమి,
              జన్మభూమి ,రామా!

5. పెంచిన అమ్మ ఋణం!
    మోసిన ధరణి ఋణం!
    జన్మజన్మల తీరని ఋణం !
    మన జన్మకి అసలు కారణం!
    భూమి పుణ్యభూమి,
         జన్మభూమి, రామా !

6. భూమి జన్మభూమి,
                          మరువకు !
   భూమి మరుభూమి,
                     ‌.  కానీయకు !
   పచ్చదనం ,
                మరుగు చేయకు!
  బతుకుదనం 
                 ఎండి పోనీయకు!
   భూమి పుణ్యభూమి,
         జన్మభూమి, రామా !

7. వ్యర్ధాలు నింపకు,
               ప్లాస్టిక్స్ పెంచకు!
   భూమి నడుము,
                   వంగనీయకు!
    భూమి స్వర్గం ,
                నరకం చేయకు!
   జన శాంతి,.  
            భ్రాంతి కానీయకు!
  భూమి పుణ్యభూమి,
         జన్మభూమి, రామా !
________


కామెంట్‌లు