అనంతం!;-డా. .పి .వి .ఎల్. సుబ్బారావు, 9441058797.
 బాల పంచపది
============
1. గ్రహమండలాన,
           భూమి  గ్రహము ! 
   గాలి వాయువులు,
              మేఘాల జలము
 సూర్యుడు, పిడుగులు,
                       అనలము!
పంచభూత సమాహారం,
                       గగనము!
 గగనతలం,
    ఘన ఆనందం ,రామా!
2. ఆకాశమెంతో అద్భుతము!
   నక్షత్రాలు స్వయంప్రకాశము!
   చందమామ నిజనివాసము!
  నెల నెల వెన్నెల విలాసము!
 గగనతలం,
     ఘన ఆనందం, రామా!
3. రావణ పుష్పక విమానము!
  మారుతి ఆకాశ ప్రయాణము! 
   రైటు సోదరుల విమానము!
   రక్షణలో యుద్ధ విమానము
   గగనతలం ,
     ఘన ఆనందం, రామా!
4. ఆకాశ ఆధార విజ్ఞానము!
    ఖగోళ శాస్త్రము ,,
               జ్యోతిష్య శాస్త్రము!
   ఒకటి గ్రహాంతర యానము! 
  మరి ఒకటి జీవన విధానము!
  గగన తలం,
     ఘన ఆనందం ,రామా!
5. కలాం గారి ఆవిష్కరణలు!
     అగ్ని పృద్వి క్షిపణులు!
   ప్రపంచానికి ఉదాహరణలు!
    ఖగోళానికి బహుకరణలు!
   గగన తలం,
    ఘన ఆనందం, రామా!
6. ఆకాశాన గ్రహణాలు,
                         సంభవము !
    పట్టు ,వృద్ధి,
               విడుపు ,సహజము !
    మన కష్టం,
                    సరి గ్రహణము
     ఉండిపోదు,
               తెలియు, సత్యము!
   గగన తలం ,
    ఘన ఆనందం ,రామా!
7. ఆకాశం నీలం ,
                ఏమా అందం! 
     ఆనందానికి,
                   అదే మూలం!
     రాముని సౌందర్య,
                        రహస్యము!
     కృష్ణుని ,
                ఆకర్షణ సూత్రము!
    గగన తలం,
       ఘన ఆనందం , రామా!
_________


కామెంట్‌లు