నాతి జాతి మనుగడ!;-డా. పి.వి.ఎల్.సుబ్బారావు, 9441058797.
పంచపది
===========
1. బాలిక పుట్టితే,మహాలక్ష్మి,
           పుట్టిందనడం వాడుక!
  
   ఇంటనడయాడే ,
  చిరునవ్వుల వెలుగుల దీపిక!

   గృహ బృందావనాన,
       పరవశించి పాడే గోపిక!

   ఎదిగి కన్యాదాన ఫలంతో,
               తరింపజేసే కన్యక!

   మరో ఇంటిని గృహిణిగా,
    తీర్చిదిద్దే ఏకైక ఏలిక,
                            పివిఎల్!

2. బాలికల భద్రత మనందరి,
               సామాజిక బాధ్యత!

    చక్కగా చదివించి,
      తీర్చిదిద్దడం మన విజ్ఞత!

   ఆమె దేవత /దాసి కాదు,
            ఆమె కోరేది సమత!


    ప్రగతి అవరోధం,
      ఆమె పట్ల మన వివక్షత!

    ఆడపిల్ల చదువు ,
     అవనికే వెలుగు,
      ఈనాటి సామెత, పివిఎల్!________
అక్టోబర్ 11,
అంతర్జాతీయ బాలికల
దినోత్సవం శుభాకాంక్షలు అందిస్తూ,

కామెంట్‌లు