మణిపూసల దీపావళి;-గుర్రాల లక్ష్మారెడ్డి, కల్వకుర్తి.-సెల్.9491387977.నాగర్ కర్నూల్ జిల్లా.
దివ్యమైన దీపావళి
అందమైన శోభావళి
వస్తున్నది మస్తున్నది
తెలుగు వెలుగు రూపవళి !

తెలుగుదనం పట్టుకొని
కాలాన్ని నెట్టుకొని
వస్తున్నది దీపావళి
శుభం బొట్టు పెట్టుకొని !

ప్రమిదల వెలుగులతో
ప్రభల వెలుగులతో
మెరిసిపోవు దీపావళి
జనులందరి నవ్వులతో

తను టపాసులు కాలుస్తూ
చిచ్చుబుడ్లను వెలిగిస్తూ
చిందేస్తూ వస్తున్నది
కానుకల మోసుకొస్తూ  !

మన దీపావళి వచ్చే
మది ఎంతో ఇక మెచ్చే
ఆహ్వానం పలుకుదాం
కలిమిని ఇక అందిచ్చే. !

వరుస దీపాల పెట్టింది
తోరణాలనూ కట్టింది
దీపావళి వచ్చి మనకు
శ్రీ కారాన్ని చుట్టింది  !

చుక్కలను పెట్టుకుంటు
ముగ్గులను వేసుకుంటు
ముత్తైదువలా వస్తుంది 
దీప కన్య తానంటు.  !

అదృష్ట లక్ష్మీలా తను
మన తెలుగు లోగిలి లోన
నివసించుటకై వస్తుంది
ముప్పొద్దుల ముదముతోను !

ఆనందాల హరివిల్లై
మురిసేటీ వెన్నెల జల్లై
వచ్చెను మన దీపావళి
మన సిరి …
[1:55 pm, 22/10/2022] Gurrala Laxmareddy: ముత్యాల హారాల దీపావళి
------------&&&&&--------------
వచ్చానుగా వచ్చే మన
ఘన దీపావళి వచ్చే
ఆనందాలను ఇచ్చే
ఇక జనమంతా మెచ్చే  !

ప్రమిదల పండుగ ఇది
ఆనందించు మన మది
వసంతాన్ని తెస్తుంది
సంతోషాన్నిస్తోంది. !

సత్యభామ దీపావళి
నిత్యభాను రూపావళి
శచీదేవి శోభావళి
అసుర హతం తిమిరావళి !

వెండి వెలుగుల పండుగ
నిండు పున్నమి ఉండగ
వస్తున్నది మస్తున్నది
ముదమును కలిగిస్తున్నది !

టపాసులు కాల్చవద్దు
పటాటోపం చూపొద్దు
జ్యోతుల వెలిగిస్తే ముద్దు
మనందరి కష్టాలు రద్దు  !

వెలిగిపోవు ఈ దీపావళి
తొలగిపోవు పాపావళి
తెలుగువారి రూపావలి
మేలిమైన కృపావళి.  !

ఘన ముత్యాల దీపావళి
మన పగడాల రత్నావళి
జానపదం గీతావళి
జనహృదయం బకావళి. !

వెలుగులనూ మెరిపిస్తూ
చూపులతో మురిపిస్తూ
బంధాల ముడివేస్తూ
కలలను నిజం చేస్తూ!

వస్తున్నది దీపావళి
గతించేను తిమిరావళి
నీకు తెలిసిందా రవళి
ఇక వాయించు నీ మురళి !

నరకాసురుని వధవల్ల
వచ్చే దీపావళి మల్ల
ఆయె తిమిరావలి గుల్ల 
మురిసే ముల్లోకాలెల్ల  !


కామెంట్‌లు