శంకరాభరణం-సమస్యాపూరణం;-కిలపర్తి దాలినాయుడు
ల!  లలన!నా యొడల్ వడకె,లావును బింకము దగ్గె జూడుమా!
----------------------------------------
ఉ//
బలమున సింగమై ,గళము
భర్గుని కైనను కంపమెత్తు,మీ
తలుపున డాగుకుక్క,తన
దారుణ ధంస్ట్రము లన్నిజూప,నా
తలపులు భంగమై చెమట
దట్టము కాగవిరాగినైతి, బా
ల!  లలన!నా యొడల్ వడకె,లావును బింకము దగ్గె జూడుమా!
----------------------------------------


కామెంట్‌లు