న్యస్తాక్షరి(స్కం - ద - ష - ష్ఠి)-టి. వి. యెల్. గాయత్రి.-పూణే. మహారాష్ట్ర.

 తేటగీతి /
========
(స్కం)దుని తలంచి కార్తిక షష్ఠి నాడు
ము(ద)ముగా పూజ సల్పుచు మ్రొక్కు కొనిన
కాల్చు నఘపు కల్మ(ష)ముల గరుణ జూపి
ష(ష్ఠి)కధిదేవతగుహుఁడు శాంతి నిడును /
-------------------------

కామెంట్‌లు