పాడుచేయకు ;-- డా.గౌరవరాజు సతీష్ కుమార్.

 ఉసిరిచెట్టుమీది ఉడతమ్మా
కాయకొరికి పాడుచేయకమ్మా 
జామచెట్టుమీది చిలకమ్మా 
పండుకొరికి పాడుచేయకమ్మా 
మామిడిచెట్టుమీది కోతిబావా 
కొమ్మలువిరిచి పాడుచేయకండీ 
పొలములోన ఉన్న ఎలుకవీరుడా 
ధాన్యము కొరికి పాడు చేయవద్దూ 
ఉట్టిమీదకి ఎక్కిన పిల్లిమామయ్యా 
పాలుతాగి పాడు చేయకయ్యా 
చేపల గంపకాడి కుక్కబాబూ 
చేపలు కొరికి పాడు చేయబోకూ !!

కామెంట్‌లు