మూర్ఖత్వం (చిత్రకవిత )-కోరాడ నరసింహా రావు !
ఆనందానికి అర్రులు చాచే 
మనిషి... పొందినదానితో... 
. తృప్తి చెందిందెప్పుడు... !!

సాటి ప్రాణుల్ని బాధించైనా... 
 తను ఆనందాన్ని పొందాలను కునే నైజం !
 తనది ఏది చేజారినా...పోనీలే 
అనుకోలేని తత్త్వం... !

పావురాయి వండుకు తిని... 
 ఆ పక్షి ఈకతో ఆడుకునే... 
  వికృతానందం... !

ఆ ప్రాణిలోని స్వేచ్ఛాకాంక్ష 
 దాని  ఈకలోనికి చేరి... 
వీలుచిక్కినవేళ,ఎగిరిపోతుంటే 
 చేజారుతున్న ఆచిటికెడుఆనం దాన్నీ వదులుకోలేక...  తన 
నిండు ప్రాణాన్ని బలిపెట్ట బోతు న్న మనిషి మూర్ఖత్వం... !
     ఓ మనిషీ... పొందినదానితో తృప్తి పడితే... 
 భాగ్యశాలివే నువ్వు.. !
 అందని దానికి ఆశపడితే.... 
  నీ బ్రతుకు నవ్వో...నరకమో!!
          ******

కామెంట్‌లు