దాశరథి! ఓ అగ్నిదార;- కవిరత్న నాశబోయిన నరసింహ(నాన), ఆరోగ్య పర్యవేక్షకులు,8555010108
ఆ నాలుగు అక్షరాలే....                                                                   
స్వాతంత్ర్య సమర యోధుడై పోరాడినయ్                     
కోటి రతనాల వీణ మీటి సృజన శీలిని చేసినయ్                                                                              
అభ్యుదయ కవితా చక్రవర్తి కిరిటా నిచ్చినయ్                                                               
సాహిత్యాన శాస్త్రీయ స్పృహ రగిలించినయ్                                                                                               
                                                                                               
 ఆ నాలుగు అక్షరాలే...  
జైలు గోడ పేజీలపై కన్నీటి బొగ్గుతో రాసినయ్                                             
అగ్ని ధారగా వర్షించి నిప్పు కణికై మండినయ్                        
  సాంస్కృతిక రుగ్మతల రూపు మాపినయ్
సామాజిక దురాచారాలపై తిరగబడినయ్
                                                                                                                                                                            
ఆ నాలుగు అక్షరాలే....                                                      
   నిరంకుశ నిజాంపై కవి సింహాలై గర్జించినయ్                                                                 
తెలంగాణ విముక్తికై పిడికిళ్లు బిగించినై                                                                                 
ఉద్యమ దివిటీలై తిమిరంతో సమరం చేసినయ్                                                                           
 నిద్రాణ తెలుగుజాతిని జాగృత పరిచినయ్                                         

ఆ నాలుగు అక్షరాలే....    
అక్షరాలకు రంగు రుచి అద్ది కమ్మని కవిత లైనయ్
వాసంత కళాశోభిత మధుర రస సినీ గీతాలైనయ్
ఉద్యమ ఊపిరిగా నిర్భంధ ఊచలు లెక్కించినయ్
పరిమళ కవనాలై ఆచంద్ర తారార్కంగా నిలిచినయ్
 (నవంబర్ 5, దాశరథి వర్థంతి సందర్భంగా వారికి అక్షరాంజలి)

కామెంట్‌లు