ఆ రోజు ;-కొప్పరపు తాయారు-మదనపల్లి (అన్నమయ్య జిల్లా) ఫోన్:9440460797
              మహిమాన్వితమైన రోజు
              ప్రముఖులు ఇద్దరు పుట్టిన రోజు,
               అంతర్జాతీయ సత్యాగ్రహ రోజు
               సాధు జంతువులు రోజు
                ప్రతి ఒక్కరూ తలచే రోజు
                చాలా ముఖ్యమైన రోజు
                 మదిలో నిలుచు రోజు
                 అక్టోబర్, రెండు.
                 మాతాత,మాజాతిపిత,
                 పుట్టిన రోజు దివ్యమైన రోజు
             * అహింసా పరమోధర్మః* అన్నాడు తాత
                 హింసయే నా ఊపిరి అన్నారు
                 లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి గారు
                గణనీయ రెండవ ప్రధాన మంత్రి.
                ఎంత త్యాగనిరతి, యెంతటి 
                 మానవత్వం,
              జై జవాన్ జై కిసాన్ అని నినదించిన
                వాడు,నిల్చిన దృడచిత్తుడు.
               గాంధీ తాత చెప్పారు, గుడ్డి ప్రేమ
     …

కామెంట్‌లు