వర్షం -హర్షం!;-డా.పి. వి .ఎల్ .సుబ్బారావు, 9441058797.
బాల పంచపది
==========
1. వర్ష ఋతువు,
              రెండు మాసాలు !
   శ్రావణ భాద్రపద,
                     మాసాలు !
   శ్రావణమాసం,
                 పేరంటాలు !
   భాద్రపదం,
      వినాయక ఉత్సవాలు!
   వానలు రావాలి ,
   పంటలు పండాలి, రామా!

2. యజ్ఞాల ఫలాలు ,వర్షాలు !
    వర్షాలు తెస్తాయి,హర్షాలు!
   హర్షాల పొలాల ,పంటలు !
   పంటలతో నిండు,గాదెలు!
  వానలు రావాలి ,
    పంటలు పండాలి ,రామా!

3. వానని తడియని వారు?   
   తడిసి పులకించని వారు?
 వేమన కవిత చదవని వారు?  
  చదివి సంతోషించని వారు?
  వానలు రావాలి ,
   పంటలు పండాలి, రామా!

4. చినుకులన్నీ,
                     ఒకటై ధారలు!  
   ధారల తడియ,
                    ఎండిన నేలలు!
  ధరణి అంతా,
                       పులకింతలు!
   నవ్వే నవ్వులే ,
             మొలిచే మొలకలు!
   వానలు రావాలి ,
   పంటలు పండాలి ,రామా!

5. వాన వాన చెల్లప్ప ,
                            పాటలు !
     కాగితం పడవల,
                            ఆటలు!
    మధ్యలో మెరుపుల, 
                         అందాలు !
    పిడుగులు చేసే,
                            శబ్దాలు!
   వానలు రావాలి ,
     పంటలు పండాలి ,రామా!

6. కాళ్ళకి రెయిన్ బూట్లు!
    ఒంటికి రెయిన్ కోట్లు!
   కొందరు తెరిచిన గొడుగులు!
    తొందర నడకల పరుగులు!
    వానలు రావాలి ,
     పంటలు పండాలి ,రామా!

7. వరుణ దేవుడు ,
                  కరుణించాలి!
    వానలు వరదలు,
                     కాకుండాలి!
    అతివృష్టి ,
                పంట నష్టాలు !
    అనావృష్టి ,
               కరువు కాటకాలు!
    వానలు రావాలి ,
     పంటలు పండాలి , రామా!

_________


కామెంట్‌లు