అనుభూతించి-ఆస్వాదించి ;- కోరాడ నరసింహా రావు.
చీకటిలో... లోకం...! 
  వెలుతురుకై తహ - తహ !!

మేలుకుని... పరస్పరం... 
  పలుకరించుకు ... 
. పులకించును ప్రకృతి .... !

పంచభూతాల... 
 అవినాభావ... 
  సంబంధ మిదియే... !

వెలుగును చూసి... 
 ఆకాశం రంగు  లద్దు         కుంటుంది !
  గాలి పరిమళాలు నింపుకుని 
  స్వేచ్ఛగా విహరిస్తుంది !
   నీరు, దర్పణమై ... మీ మీ  
  అందాలుచూసుకు... 
  మురిసిపోమంటుంది... !!
 కళా హృదయులైన... 
   మనుషులను... 
    ఈ అందాల ఆనందాలను 
    అనుభూతించి, ఆస్వాదించి 
      కవిత్వీకరించి....అందరినీ     రంజింప జేస్తూ....  
       ఖ్యాతినార్జించ మంటోంది !
   ఈ వెలుగుకెంత మహత్తు !"
      *******

కామెంట్‌లు