పద్యం ; మిట్టపల్లి....

కం:
చక్కని రూపము నారిది
ముక్కునధరియించెనామె-ముక్కెరజూడన్
చెక్కిలి ధరహా సముగను
మిక్కిలిసుందరవదనము-మిలమల మెరెసెన్
                  *
...... 
కామెంట్‌లు