అక్షరజ్యోతులు;-గుండ్లపల్లి రాజేంద్రప్రసాద్, భాగ్యనగరం
వెలిగించవోయ్
అక్షరదీపాలు
ప్రసరించవోయ్
కాంతికిరణాలు

అల్లవోయ్
అక్షరకుసుమాలను
వెయ్యవోయ్
తెలుగుతల్లిమెడకు

చల్లవోయ్
అక్షరసౌరభాలను
మురిపించవోయ్
మనుజులమనసులను 

తొలగించవోయ్
అఙ్ఞానచీకట్లు
కదిలించవోయ్
తెలుగుయువతను

చిందించవోయ్
తెలుగుతేనెలను
అందించవోయ్
తెలుగుసుధలను

తలపించవోయ్
కోకిలకంఠమును
వినిపించవోయ్
రాగాలసరాగాలను

మురిపించవోయ్
తెలుగుపాఠకులను
తరించవోయ్
తెలుగుసాహిత్యప్రియులను

కదిలించవోయ్
కలమును
చదివించవోయ్
కమ్మనికైతలను

గర్వించవోయ్
తెలుగువాడైనందుకు
వ్యాపించవోయ్
తెలుగుభాషను

తట్టవోయ్
తెలుగుమదులను
తెలపవోయ్
తెలుగుఘనతను

జైకొట్టవోయ్
తెలుగుకు
మ్రోగించవోయ్
తెలుగుజేగంటను


కామెంట్‌లు