జీవితపాఠాలు;- గుండ్లపల్లి రాజేంద్రప్రసాద్, భాగ్యనగరం
జీవితం
దేవునివరం
కృతజ్ఞుడిగా
ప్రవర్తించు

జీవితం
సుక్షేత్రం
పాటుబడి
పంటలుపండించు

జీవితం
మాధుర్యస్థావరం
అందాలనాస్వాదించు
ఆనందాలనుభవించు

జీవితం
సుందరసౌధం
ఊదితేయూగిసలాడనీకు
పేకమేడలాపడిపోవనీకు

జీవితం
అందంఆనందం
కమ్మదనాలనుచూడు
సుఖాలననుభవించు

జీవితం
చదరంగం
ఆలోచించి
ఎత్తులువెయ్యి

జీవితం
ప్రయాణం
పూలబాటనునిర్మించు
గమ్యంచేరేదాకానడు

జీవితం
గాలిపటం
ఎత్తుకుపోనివ్వు
రెపరెపలాడనివ్వు

జీవితం
నాటకం
మంచిపాత్రను
ఎన్నుకొనిపోషించు

జీవితం
కావ్యం
చక్కగారచించు
శ్రావ్యంగావచించు

జీవితం
మకరందం
చోరులనుండి
సంరక్షించు

జీవితం
కాలపరిమితం
సమయాన్ని
సద్వినియోగంచెయ్యి

జీవితం
సమరం
పోరాటానికి
సిద్ధపడియుండు

జీవితం
ఆలుమగలనుబంధం
కడదాకాకలసిమెలసి
కాపురాన్నిసాగించు

జీవితం
స్నేహభరితం
మిత్రులతో
మంచిగామెలుగు

జీవితం
అతిప్రధానం
ఉపేక్షవహించకు 
గాలికివదలెయ్యకు

జీవితం
క్రీడారంగం
నైపుణ్యంప్రదర్శించు
విజయాలనుసాధించు

జీవితం
సాగరం
ఆటుపోట్లకువెరవకు
ఆవలితీరందాకాఈదు

జీవితం
సంఘసహచర్యం
సహకరించు
సేవలుసాగించు

జీవితం
అశాశ్వతం
ఉన్నంతవరకు
ఉత్తాముడిగామసలు


కామెంట్‌లు